Skip to main content

Rekuperace tepla v rámci dokonalého čištění odpadního vzduchu.


Pražírna s čištěním odpadního vzduchu

Situace

Pražení je způsob, jak zlepšit chuť potravin a uchovat je. Je však jedno, zda se jedná o pražení kávy, pražení kakaa, pražení ořechů a semen, pražení mouky a sladu, pražení cukru, pražení zeleniny, pražení obilí – požadované aroma a ideální stupeň pražení jsou obvykle doprovázeny vysokou mírou znečištění ovzduší výfukovými plyny a zápachem.

Těmito znečišťujícími látkami mohou být např. těkavé organické látky, pachové aerosoly nebo jiné částice a musí být výrazně redukovány podle TY vzduchu tak, aby nebyly v prostředí téměř patrné.

Problém

K čištění odpadního vzduchu v pražírnách se často používají běžné procesy čištění odpadního vzduchu, jako je katalytické dopalování. Přestože se při něm dosahuje vysoké účinnosti odlučování, má vysokou spotřebu fosilních paliv. Tepelné dočišťování je tedy velmi nákladné a má také negativní dopad na ekologickou bilanci podniku a stopu CO₂.

Další problém: při této tepelné úpravě kávových zrn, která probíhá v přerušovaném provozu, vznikají emise ve dvou dílčích krocích, a to při samotném pražení a následném chlazení čerstvým vzduchem. Tyto emise se skládají z různých organických sloučenin s aromatickým zápachem, které se měří jako obsah těkavých organických látek nebo pachových jednotek. Odpadní vzduch je znečištěn olejovými a pastovitými aerosoly, parami, částicemi a dalšími znečišťujícími látkami. Kromě znečištění odpadního vzduchu částicemi, aerosoly, jinými pevnými látkami nebo kapalinami se pražírny potýkají se silným pachovým znečištěním odpadního vzduchu z výroby.

Řešení

Systém čištění odpadního vzduchu od společnosti oxytec se zde skládá z kombinace rekuperace tepla, skruberu, UV/ozonového systému a konečného aktivního uhlí jako akumulačního reaktoru. Tím se snižuje zápach a dosahuje se stanovených hodnot čistoty vzduchu.

Poté odpadní vzduch proudí do výměníku tepla. Společnost oxytec zde používá výměníky tepla vzduch-vzduch nebo vzduch-voda.

Získanou tepelnou energii lze vrátit zpět do výrobního cyklu nebo ji využít pro jiné aplikace.

Výsledek

Systém snižuje znečištění zápachem a těkavými organickými látkami o více než 95 %.

Produkt

AAH

Zpětné získávání vzduchu Air Heatrecovery
Rekuperace tepla vzduch-vzduch pro využití horkého odpadního vzduchu

CEA

Čistý výfukový vzduch
Systém čištění odpadního vzduchu UV ozónem pro splnění požadavků TA Luft

Výhody

  • Rozsáhlá neutralizace těkavých organických látek a zápachu
  • Kompaktní, lehké a rychle připravené řešení
  • Nízké náklady na údržbu
  • Nízké náklady na energii
  • Soulad s TA-air

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: