Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů
1. ochrana údajů v kostce
OBECNÉ INFORMACE

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny pod tímto textem.

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži těchto webových stránek.

Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A NÁSTROJE OD POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a tzv. analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že určité nástroje nebudete používat. Podrobné informace o tom najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech námitky vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2 Obecné poznámky a povinné informace
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními požadavky.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

POZNÁMKA K ODPOVĚDNÉMU ÚŘADU

Odpovědnou osobou za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Ing. Anja Toussaint, odpovědná osoba za zpracování osobních údajů: Dipl.
Geibelstr. 64
22303 Hamburg

Telefon: +49 40 48096773
E-mail: info@oxytec.com

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem na naši adresu. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH A PROTI PŘÍMÉ REKLAMĚ (ČL. 21 DSGVO)

Pokud je zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na němž je zpracování založeno, naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše dotčené osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již následně nebudou pro účely přímé reklamy používány (námitka podle čl. 21 odst. 2 DSGVO).

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ K PŘÍSLUŠNÉMU DOZOROVÉMU ÚŘADU

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

ŠIFROVÁNÍ SSL NEBO TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

INFORMACE, BLOKOVÁNÍ, MAZÁNÍ A OPRAVY

V rámci platných právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo / dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno vyvážení vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

NÁMITKA PROTI REKLAMNÍM E-MAILŮM

Tímto vznášíte námitku proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisků za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

3. Shromažďování údajů na našich webových stránkách
COOKIES

Některé internetové stránky používají tzv. soubory cookie. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které ukládá váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. relační soubory cookie. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou tyto soubory řešeny samostatně v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Souhlas se soubory cookie společnosti Borlabs

Naše webové stránky používají technologii Borlabs Cookie Consent k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie do vašeho prohlížeče nebo s používáním určitých technologií a k jeho zdokumentování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dále jen Borlabs).

Při vstupu na naše webové stránky se ve vašem prohlížeči uloží soubor cookie společnosti Borlabs, ve kterém jsou uloženy souhlasy, které jste udělili, nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje nejsou sdíleny s poskytovatelem souborů cookie společnosti Borlabs.

Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Borlabs nebo dokud nezmizí účel uložení údajů. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů souborů cookie společnosti Borlabs naleznete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie.

K získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie se používá technologie souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

SOUBORY PROTOKOLU SERVERU

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

typ a verze prohlížeče
použitý operační systém
URL odkazu
název hostitele počítače, ze kterého se přistupuje
čas požadavku na server
IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být shromažďovány soubory protokolu serveru.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy u nás za účelem zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři je tedy založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem na naši adresu. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. poté, co jsme dokončili zpracování vaší žádosti). Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

DOTAZ E-MAILEM, TELEFONICKY NEBO FAXEM

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO), protože máme oprávněný zájem na efektivním zpracování nám zaslaných dotazů.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. poté, co dokončíme zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

4. Analytické nástroje a reklama
GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání souborů cookie Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Používání souborů cookie můžete také odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Ta umožňuje generovat přehledy, které obsahují údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmové reklamy společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

Doba uložení

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou spojeny se soubory cookie, ID uživatele nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android), budou po 26 měsících anonymizovány nebo vymazány. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

REMARKETING SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS

Naše webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro různá zařízení. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro různá zařízení. Tímto způsobem se mohou na základě zájmů zobrazovat personalizovaná reklamní sdělení, která vám byla přizpůsobena v závislosti na vašem předchozím používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud jste k tomu dali souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem se mohou stejná personalizovaná reklamní sdělení zobrazovat na každém zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého účtu Google.

Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics identifikátory uživatelů ověřené společností Google, které jsou dočasně propojeny s našimi údaji služby Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet publika pro cílení reklamy napříč zařízeními.

Proti remarketingu/cílení napříč zařízeními můžete trvale protestovat deaktivací personalizované reklamy ve svém účtu Google; postupujte podle tohoto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregace shromážděných údajů ve vašem účtu Google je založena výhradně na vašem souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat u společnosti Google (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny ve vašem účtu Google (např. proto, že nemáte účet Google nebo jste proti sloučení vznesli námitku), je shromažďování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

GOOGLE ADWORDS A SLEDOVÁNÍ KONVERZÍ GOOGLE

Tato webová stránka používá službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“).

V rámci Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a my budeme schopni rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat na různých webových stránkách zákazníků služby AdWords. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly. Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení snadno deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí Google. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání „konverzních souborů cookie“ a používání tohoto nástroje pro sledování se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Další informace o službě Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

5. Zasílání novinek
ÚDAJE O NEWSLETTERU

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje neshromažďujeme nebo pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři pro zasílání newsletteru je založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se z odběru“ v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem zasílání newsletteru, budou u nás uloženy do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.

6. zásuvné moduly a nástroje
YOUTUBE

Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Tím je serveru YouTube sděleno, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho může YouTube ukládat různé soubory cookie do vašeho koncového zařízení. Pomocí těchto souborů cookie může YouTube získávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelské přívětivosti a k prevenci pokusů o podvod. Soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

YouTube je používán v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

WEBOVÁ PÍSMA GOOGLE

Tyto stránky používají tzv. webová písma poskytovaná společností Google pro jednotné zobrazení písem. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Za tímto účelem se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Tím je společnost Google informována o tom, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma Google se používají v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude použito standardní písmo z vašeho počítače.

Další informace o webových písmech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

MAPY GOOGLE

Tento web využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

GOOGLE RECAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda zadávání údajů na našich webových stránkách (např. do kontaktního formuláře) provádí člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na webové stránky. Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. adresu IP, čas strávený návštěvníkem webové stránky na webové stránce nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.