Skip to main content

Rozpouštědlo

Mnoho výparů je nebezpečných


Rozpouštědla jsou látky, které jsou vhodné k rozpouštění plynů, kapalin a pevných látek, aniž by samy s těmito látkami chemicky reagovaly a tím je měnily. Nejznámějším rozpouštědlem je voda. Velmi často se používají také organická rozpouštědla, např. pro barvy a laky. Většina z nich jsou hořlavé, někdy dokonce výbušné látky s bodem varu až 200°.

Zejména organická rozpouštědla jsou velmi těkavá a některá z nich se zplyňují po několik měsíců nebo let. 

Rozpouštědla: nebezpečí


Většina rozpouštědel je ze zdravotního hlediska problematická. Člověk je může absorbovat dýchacími cestami nebo kůží, načež se mohou hromadit v mozku, játrech, ledvinách, kostní dřeni a vést k poškození orgánů. Rozpouštědla mohou poškodit játra, ledviny a centrální nervový systém.

Mezní hodnoty rozpouštědel


Rozpouštědla patří do skupiny těkavých uhlovodíků a v této souvislosti se na ně vztahuje TA Luft. Těkavé uhlovodíky se také označují jako VOC (volatile organic compounds), TOC (total organic carbon) nebo total C (ges. C).

TA Luft stanovuje limity 500 g/h v hmotnostním toku a hmotnostní koncentraci 50 mg ppm.

Naše technologie čištění


Obvyklou metodou neutralizace plynů z rozpouštědel je tepelné dočištění. Při ní se plyny obsažené v odpadním vzduchu koncentrují a poté spalují s přídavkem zemního plynu. Tepelné dočištění tedy vyžaduje vysoký příkon energie a následně produkuje znečišťující látky.

Pokud je odpadní vzduch čistě rozpouštědlový, např. z tiskáren, lze rozpouštědla z odpadního vzduchu rovněž získat.

Oxytec nahrazuje energeticky náročné tepelné dočištění fotolýzou oxidací pomocí UV ozonu. Kombinací přímého působení UV záření a volných radikálů generovaných UV světlem se dosahuje vysokého účinku. V individuálních případech může mít smysl doplnit proces našimi mokrými skrubery nebo se spolehnout na ještě účinnější plazmovou technologii, kterou jako jediná společnost nabízíme i pro velké průřezy potrubí v průmyslu.

Produkt

CEA

Čistý výfukový vzduch
Systém čištění odpadního vzduchu UV ozónem pro splnění požadavků TA Luft

Výhody řešení oxytec


  • Velmi účinné
  • Malá potřeba místa
  • Mnohem nižší spotřeba energie než u tepelných procesů
  • Velmi nízké nároky na údržbu

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás:

What would you like to know?

Simply put your question to our AI. They will answer you individually:

AI Chat

Chatbot Overlay

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: